Thể loại :Chưa được phân loại

[Excel] – Những thao tác xử lý dữ liệu trong excel

Phần 1: Kiểm tra dữ liệu trùng

Để kiểm tra tính trùng lặp dữ liệu trước khi nhập vào hệ thống Cognito, chúng ta làm theo bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị file excel chứa dữ liệu khách hàng cần nhập vào hệ thống (Ví dụ: Hình đính kèm)

File_excel_can_check_trung

Bước 2: Kiểm tra tính trùng lặp của dữ liệu

Quét chọn vùng thông tin cần kiểm tra tính trùng lặp

Chọn Format > Conditional Formatting > Highlight Cells Rules >  Duplicate Value > OK

=> Những ô được highlight chứa thông tin trùng lặp, cần được xử lý thủ công.

Cách check dữ liệu trùng trong file excel

Phần 2: Tách riêng ngày, tháng, năm sinh và tính tuổi khách hàng

Để tách riêng thông tin “Ngày tháng năm sinh” khách hàng thành 03 cột “Ngày sinh”, “Tháng sinh”, “Năm sinh” và tính tuổi, chúng ta làm theo 03 bước dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị

Tạo sẵn 05 cột thông tin A, B, C, D, E như hình đính kèm. Với cột A chứa thông tin Ngày tháng năm sinh cần tách

Tach_ngay_thang_nam_sinh_tinh_tuoi

Bước 2: Tách thông tin ngày tháng năm sinh thành 03 cột “Ngày sinh”, “Tháng sinh”, “Năm sinh”

– Sao chép thông tin cột A (quét chọn và nhấn Ctrl + C) và dán vào cột B (nhấn Ctrl + V)

Sau đó, Vào mục Data > Chọn Text to Columns > Delimited > Other: “.” > Finish

Quét chọn cột ngày sinh > Number > Number

Bước 3: Tính tuổi khách hàng

Sao chép công thức vào ô E2 =2016 – D2 (=<Năm hiện tại> – D2) và kéo xuống các ô còn lại.

Cách tách riêng ngày tháng năm sinh của khách hàng thành 03 cột Ngày sinh, Tháng sinh, Năm sinh

Phần 3: Cách gộp “Họ”, “Tên” thành “Họ và tên”

Để gộp thông tin 02 cột “Họ”, “Tên” khách hàng thành 01 cột “Họ và tên”, chúng ta tiến hành 02 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị

Tạo sẵn 03 cột thông tin A, B, C như hình đính kèm.

Nhap_Ho_va_ten

Bước 2: Nhập “Họ và Tên” khách hàng

Sao chép công thức vào ô C2 =A2&B2 và kéo xuống các ô còn lại.

Cách nhập 02 cột Họ, Tên thành 01 cột duy nhất

Phần 4: Tách “Họ và tên” thành “Họ”, “Tên lót và tên”

Để tách riêng thông tin “Họ và tên” khách hàng thành 02 cột “Họ”, “Tên lót và tên”, chúng ta tiến hành 03 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị

Tạo sẵn 03 cột thông tin A, B, C như hình đính kèm. Với cột A chứa thông tin Họ và tên cần tách.

Ho_va_ten__Ho_Ten_lot_va_Ten

Bước 2: Lấy “Họ” khách hàng

Sao chép thông tin cột A (quét chọn và nhấn Ctrl + C) và dán vào cột B (nhấn Ctrl + V)

Sau đó, nhấn Ctrl + H để mở bảng Replace. Ở ô Find What nhập đấu cách trên bàn phím và *, rồi nhấn Replace All.

Bước 3: Lấy “Tên lót và tên” khách hàng

Sao chép công thức vào ô B2 =RIGHT(A2,LEN(A2)-LEN(B2)) và kéo xuống các ô còn lại.

– Hàm Right(chữ cần cắt từ bên phải qua, số ký tự cần cắt)

– Hàm Len(chữ): hàm lấy độ dài của đoạn chữ

Cách tách Họ tên thành 02 cột Họ, Tên lót và tên

Đọc thêm